Privacyverklaring - Cineklub Rumst

Cineklub Rumst
Ga naar de inhoud
PRIVACYVERKLARING
KONINKLIJKE CINEKLUB-RUMST

Wij vinden uw privacy belangrijk. Bij KCKR gaan we op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom. We informeren u over uw rechten en de beveiligingsmaatregelen die wij nemen, teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Contactgegevens in geval van vragen

KCKR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. KCKR verklaart dat zij voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft.

Voor onze vereniging is Augustijn Buelens de contactpersoon, hij kan gecontacteerd worden via augustijn.buelens@skynet.be

2. Welke persoonsgegevens

KCKR verwerkt uw persoonsgegevens om uw lidmaatschap te kunnen beheren en voor uw deelname aan de activiteiten van de club. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
4Voor- en achternaam;
4Telefoonnummer en/of GSM Nummer
4Adresgegevens (briefpost en/of e-mail)
4Foto’s van onze club-activiteiten, om te gebruiken op onze web-site en/of ons maandblad. Dit enkel na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

KCKR verzamelt geen gevoelige gegevens die een hoger beschermingsniveau vereisen.
Voor leden jonger dan 16 jaar vragen wij de ouders de toestemming om de gegevens van hun kind in ons bestand te mogen opnemen.
Via de in paragraaf 1) genoemde contactpersoon kan u altijd vragen om hun persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.

4. Grondslag en doel van de verwerking

KCKR verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen op basis van de volgende rechtsgronden:
4Wij houden een adreslijst bij. Die wordt gebruikt om de leden van onze vereniging te informeren over de clubactiviteiten, de inning en het beheer van clubgelden, de goede werking van onze vereniging en de deelname van onze leden aan (club-) wedstrijden.
4 Het versturen van ons maandblad naar het opgegeven adres of email adres behoord tot de diensten die u als lid kan verwachten van onze club.

5. Bewaartermijn
KCKR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens zullen dan ook verwijderd worden bij het einde van uw lidmaatschap of op specifieke vraag van de betrokkene indien dit de verplichtingen van onze club naar u toe niet in de weg staan, of indien er geen andere wettelijke verplichtingen zijn om deze gegevens langer te bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
KCKR verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, of op een andere manier commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden. Indien de club toch overweegt bepaalde gegevens te delen met derden zal hiervan steeds op voorhand toestemming gezocht worden, tenzij anders bepaald door de wet.

7. Rechten van de gebruiker
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vragen om deze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KCKR.
U heeft eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die in ons computerbestand staan, naar u of een andere door u genoemde organisatie, door te sturen. Voor dat alles kan u zich richten tot de contactpersoon vermeld in paragraaf 1. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal de club de nodige stappen ondernemen om u te identificeren alvorens over te gaan tot de uitoefening van deze rechten. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
KCKR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

8. Beveiliging van persoonsgegevens
KCKR neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, kunt u contact opnemen met ons via de contactpersoon vermeld in paragraaf 1.

9. Gebruik van onze web-site

Onze website verwerkt geen persoonsgegevens van de bezoekers noch van de leden van de club. Met uitzondering van de contactgegevens van het bestuur. Wel bevat onze clubwebsite foto’s van onze leden. We willen er op wijzen dat het de verantwoordelijkheid is van de fotograaf om de nodige toestemmingen te verzamelen van de geportretteerden en in orde te zijn met het auteursrecht op de beelden. De club kan hier vooralsnog geen verantwoordelijkheid in nemen of ten laste worden gelegd. Niet door de auteur noch door de geportretteerden. Als club kunnen we hier enkel in vertrouwen handelen en rekenen we dus op de fotograaf om ons enkel beelden toe te sturen die de nodige goedkeuringen bevatten, of niet onderhevig zijn aan het portretrecht (zoals natuur- landschap-, en andere fotografie)

Terug naar de inhoud